locationsMoja radnja
user-profile
Moj nalog

cart

Reklamacije

Reklamacije

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Ovi rokovi ne teku u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

Dakle, ukoliko ste Vi potrošač (u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača), i proizvod koji ste kupili ima određeni nedostatak koji je postojao u trenutku preuzimanja tog proizvoda od prodavca, a uočili ste ga u periodu od 2 (dve) godine nakon toga, imate pravo da izjavite reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih zakonskih prava.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira između opravke ili zamene kao načina otklanjanja nesaobraznosti robe.

Od prodavca imate pravo da zahtevate da se uočeni nedostatak otkloni opravkom ili zamenom, u primerenom roku. Ako otklanjanje nesaobraznosti ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku, ukoliko opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Vas zbog prirode robe i njene namene, ili otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, tada možete zahtevati odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora. Nesrazmerno opterećenje za prodavca, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru, značaj saobraznosti u konkretnom slučaju, da li se nesaobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Imajte u vidu da, ukoliko je nedostatak uočen u prvih 6 (šest) meseci nakon preuzimanja proizvoda od prodavca, imate pravo da birate između zahteva za da se nedostatak otkloni zamenom ili umanjenjem cene, a imate i opciju da raskinete ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ukoliko se, nakon prve popravke proizvoda, opet pojavi određeni nedostatak, imate pravo da zahtevate zamenu proizvoda, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinete ugovor. Ponovna popravka je moguća samo uz Vašu izričitu saglasnost.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Napred pomenuta prava ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Kupac može da izjavi trgovcu radi ostvarivanja prava u slučaju nesaobraznosti robe i/ili usluge ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Takođe, kupac je ovlašćen da reklamaciju izjavi trgovcu radi ostvarivanja svojih prava iz garancije, u roku u kom je predviđena odgovornost trgovca po osnovu nesaobraznosti, a nakon isteka tog roka reklamaciju kupac može izjaviti izdavaocu garancije. Kupac u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, može robu poslati trgovcu i preko kurirskih službi BEXEXPRESS DOO ŠABAC, GEBRÜDER WEISS DOO DOBANOVCI, o trošku trgovca. Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju.

Reklamaciju možete izjaviti usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Reklamacija se može izjaviti i preko online formulara koji možete pronaći na ovom linku. Ukoliko kupac reklamaciju izjavljuje, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa, Trgovac je obezbedio odgovarajuće komunikacijske kanale (e-mail: webshop@emmezeta.rs, telefon: 011/2259211)

Prilikom izjavljivanja reklamacije prijem iste će Vam biti bez odlaganja potvrđen (izdavanjem pisane potvrde ili elektronskim putem), a biće Vam saopšten i broj pod kojim je Vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Na Vašu reklamaciju ćemo Vam odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njenog prijema, pisanim ili elektronskim putem. Odgovor na reklamaciju sadržaće odlukuda li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok ne može da bude duži od 15 (petnaest) dana, odnosno 30 (trideset) dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada kupac primi odgovor trgovca na izjavljenu reklamaciju i počinje da teče iznova kada trgovac primi izjašnjenje kupca. Kupac je dužan da se izjasni na odgovor trgovca najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema odgovora trgovca. Ukoliko se kupac u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.

Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Ukoliko trgovac odbije reklamaciju, dužan je da kupca obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Potrošači imaju pravo na pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora kod tela za rešavanje potrošačkih sporova, ali ne pre podnošenja reklamacije i dobijanja odgovora na reklamaciju. Nemogućnost kupca da dostavi trgovcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Ukoliko trgovac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom kupca prilikom njenog izjavljivanja, trgovac nije dužan da bez odlaganja izda potvrdu o prijemu reklamacije niti da kupcu odgovori na izjavljenu reklamaciju.

Vraćanje proizvoda bez nedostatka

U situacijama kada želite da vratite određeni proizvod, koji je u potpunosti ispravan i bez nedostataka je, a isti ste kupili u nekom od naših prodajnih mesta, ovo možete učiniti pod uslovom da nije prošlo više od 7 (sedam) dana od dana kupovine (za članove Emmezeta kluba rok je 30 dana od kupovine), da proizvod ima originalnu ambalažu, da nije upotrebljavan, a tom pirlikom nam morate dostaviti i dokaz o kupovini proizvoda (fiskalni račun, slip i sl.). Po ispunjenju ovih uslova, proizvod ćemo Vam zameniti za neki drugi proizvod po vašem izboru, u vrednosti vraćenog proizvoda ili većoj uz doplatu. Ovo pravilo ne važi za knjige, DVD/CD, kompjuterske igre, kompjuterske programe (sofver) i tehničke uređaje.

U slučaju da ste proizvod kupili preko naše internet prodavnice primenjuju se posebna pravila, koja su sadržana u našim Opštim uslovima prodaje u internet prodavnici, a koji se nalaze u odeljku "Opšti uslovi prodaje u internet prodavnici".

U slučaju da ste proizvod kupili u nekom od naših maloprodajnih objekata primenjuju se pravila koja su sadržana u našim Uslovima prodaje i isporuke, a koji se nalaze u odeljku "Uslovi prodaje i isporuke".

Prijavite se na besplatan newsletter

kako bi uvek bili u toku sa najnovijim akcijama i ponudama!