locationsMoja radnja
user-profile
Moj nalog

cart

Uslovi poslovanja

Uslovi prodaje i isporuke
Emmezeta Srbija d.o.o.

1. Potpisivanjem kupoprodajnog ugovora odštampanog na prednjoj strani je kupoprodajni ugovor uredno zaključen. Kako ovi Uslovi prodaje i isporuke prodavca predstavljaju sastavni deo kupoprodajnog ugovora odštampanog na prednjoj strani, kupac svojim potpisom na ugovoru ujedno potvrđuje: (a) da su mu poznate odredbe istih ovih Uslova prodaje i isporuke ili da su mu iste morale biti poznate jer ga je prodavac pre zaključenja ugovora sa sadržinom istih upoznao na način koji, s obzirom na upotrebljeno sredstvo komunikacije, kupcu pruža stvarnu mogućnost da se upozna sa sadržinom odredbe, (b) da je prodavac pre zaključenja ugovora o kupoprodaji robe i/ili pružanju usluga na jasan i razumljiv način ispunio obavezu obaveštavanja kupca, (c) da kupac ujedno prima k’ znanju i u celosti prihvata Uslova prodaje i isporuke.

Obaveza iz prethodnog stava, iz dela označenog kao „(b)“, se odnosi na obaveštavanje kupca od strane prodavca, na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine u skladu sa zakonom kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma, o sledećem:

 • - osnovnim obeležjima robe i/ili usluge;
 • - poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona;
 • - prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati, kao i o svim eventualnim dodatnim troškovima, kao što su troškovi transporta i isporuke, kao i o mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti kupcu na teret;
 • - načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po reklamacijama kupca;
 • - postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru;
 • - načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupca po osnovu saobraznosti;
 • uslovima za raskid ugovora;
 • - eventualnoj obavezi kupca da pruži bilo koji oblik obezbeđenja na zahtev prodavca i o uslovima pod kojima ta obaveza postoji;
 • - prilikom ponude i prodaje tehničke robe o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.

Kupac nije dužan da plati bilo kakav oblik dodatnih troškova, uključujući i poštanske troškove i troškove transporta i isporuke, ako prodavac nije dobio izričitu saglasnost kupca za konkretne dodatne troškove pored ugovorene naknade za glavnu ugovornu obavezu prodavca. Prodavac je dužan da saglasnost pribavi pre nego što se kupac obaveže kupoprodajnim ugovorom ili ponudom.

Ukoliko je tekstom kupoprodajnog ugovora dogovoreno nešto na drugi način nego što je određeno Uslovima prodaje i isporuke, onda takvi dogovori iz teksta kupoprodajnog ugovora imaju prednost. Tako potpisani kupoprodajni ugovor se od strane prodavca evidentira za promptno izvršenje.

Eventualno zatražena naknadna isporuka drukčije robe od one koja je ugovorena ili zamena robe nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, i to samo one robe koja nije nesaobrazna ugovoru i/ili koja nije manjkava, treba da se dogovori sa osobljem prodavca u Odeljenju prodaje, koje će da se potruditi da udovolji takvom zahtevu ukoliko je prema okolnostima slučaja to moguće. Zahtev se podnosi u pisanoj formi u roku od sedam dana od zaključenja ugovora,. Nameštaj čija je izrada/isporuka već u toku, kao i sečena metarska roba, su izričito izuzeti od ove mogućnosti.

2. Prodavac će kupcu da isporuči prodatu robu odmah po naplati iste, odnosno u primernom naknadnom vremenskom roku, ali najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, ako nije nešto drugo ugovoreno kupoprodajnim ugovorom. U protivnom će u roku od tri dana od dana isteka jednog od napred preciziranih rokova da vrati kupcu iznos koji je uplaćen.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe do trenutka predaje robe kupcu ili trećem licu koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi prodavaca, a nakon toga rizik snosi kupac.

Ako predaja robe nije izvršena iz razloga što kupac ili treće lice koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik ili otpremnik, bez osnovanog razloga odbija da primi robu ili svojim ponašanjem sprečava isporuku, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na kupca istekom roka za isporuku, odnosno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, ako nije ugovoren ma koji drugi rok isporuke.

3. Prodavac je dužan da isporuči kupcu robu koja je saobrazna kupoprodajnom ugovoru. Smatra se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

 • - ako odgovara opisu koji je dao prodavac, i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao kupcu kao uzorak ili model;
 • - ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja kupoprodajnog ugovora;
 • - ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • - ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, odnosno proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

4. Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, koja je postojala u času prelaska rizika na kupca, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao.Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga ili ako je kupac mogao lako uočiti nesaobraznost, a trgovac izjavio da je roba saobrazna kupoprodajnom ugovoru. Trgovac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i za nepravilnu instalaciju ili montažu robe koja je posledica nedostatka u uputstvu koje je predao kupcu radi samostalne instalacije ili montaže.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost robe ugovoru - ako je u času zaključenja ugovora kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Ukoliko se kod manjkave robe ne radi o robi za koju se moraju izdati garancije za tehničku robu, smatra se da je izričito ugovoreno sledeće: u slučaju da je kupac fizičko lice, trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru o kupoprodaji, koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na kupca, odnosno od dana predaje robe kupcu. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na kupca, odnosno od dana predaje robe kupcu. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na kupca pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.  Ovi rokovi ne teku u periodu koji trgovac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

Kupac može da izjavi trgovcu radi ostvarivanja prava u slučaju nesaobraznosti robe i/ili usluge ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Takođe, kupac je ovlašćen da reklamaciju izjavi trgovcu radi ostvarivanja svojih prava iz garancije, u roku u kom je predviđena odgovornost trgovca po osnovu nesaobraznosti, a nakon isteka tog roka reklamaciju kupac može izjaviti izdavaocu garancije. Kupac u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, može robu poslati trgovcu i preko kurirskih službi BEXEXPRESS DOO ŠABAC, GEBRÜDER WEISS DOO DOBANOVCI, o trošku trgovca.

Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju. Kupac može izjaviti reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena ili na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Reklamacija se može izjaviti i preko online formulara koji možete pronaći na ovom linku. Ukoliko kupac reklamaciju izjavljuje, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa, Trgovac je obezbedio odgovarajuće komunikacijske kanale (e-mail: webshop@emmezeta.rs telefon: 011/2259211).

Trgovac je dužan da kupcu bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca na reklamaciju kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada kupac primi odgovor trgovca na izjavljenu reklamaciju i počinje da teče iznova kada trgovac primi izjašnjenje kupca. Kupac je dužan da se izjasni na odgovor trgovca najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema odgovora trgovca. Ukoliko se kupac u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.

Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Ukoliko trgovac odbije reklamaciju, dužan je da kupca obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Nemogućnost kupca da dostavi trgovcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Ukoliko trgovac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom kupca prilikom njenog izjavljivanja, trgovac nije dužan da bez odlaganja izda potvrdu o prijemu reklamacije niti da kupcu odgovori na izjavljenu reklamaciju.

Za slučaj da se pri izjašnjavanju o osnovanosti reklamacije utvrdi da isporučena roba zaista nije saobrazna kupoprodajnom ugovoru, kupac ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe prodavac otkloni opravkom ili zamenom bez troškova po kupca.Samo za slučaj da napred navedena opravka/zamena nije moguća, odnosno nesaobraznost ne može da se otkloni popravkom ili zamenom uopšte, niti u primerenom roku; ili ako kupac ne može da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio popravku ili zamenu u primerenom roku; ili popravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za kupca zbog prirode robe i njene namene ili ako otklanjanje nesaobraznosti predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca (ako se time u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvaraju preterani troškovi, uzimajući u obzir vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru/značaj saobraznosti u konkretnom slučaju/da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za kupca), kupac može da zahteva umanjenje cene, ili da izjavi da raskida ugovor.

Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, kupac ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost kupca.

Trgovac će da pristupi otklanjanju utvrđene nesaobraznosti po obostranom potpisivanju reklamacionog zapisnika, kojim kupac daje svoju saglasnost da se data nesaobraznost otkloni na jedan od gore utvrđenih načina.

Svaka popravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za kupca, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je kupac nabavio. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac, odnosno, u smislu zakona, proizvođač takve robe, koji se tada javlja prema kupcu kao trgovčev jemac.

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve popravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca.

Prava kupca po osnovu nesaobraznosti robe ne utiču na pravo kupca da od trgovca zahteva naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Na odnose između trgovca i kupca, pravnog lica, u vezi sa ostvarivanjem prava u slučaju nesaobraznosti primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Tako uočene manjkavosti/nesaobraznosti/nedostaci na robi moraju da se prijave već prilikom primopredaje, odnosno isporuke, uz priloženi račun za kupljenu robu, a u slučaju bez odlaganja po uočavanju te manjkavosti, uz priloženi račun za kupljenu robu slanjem obaveštenja u pisanoj formi, poštom uz naznaku "preporučeno."

5. Osim u slučaju zaključenja kupoprodajnog ugovora sa obročnim isplatama cene, sve do potpune isplate kupoprodajne cene isporučena roba ostaje isključivo i neograničeno vlasništvo prodavca. Do tada predstavlja samo dobro koje je povereno kupcu, a koje ne sme da se otuđi niti založi, pokloni niti pozajmi. Kupac nije ovlašćen da raspolaže ovom robom bez odobrenja prodavca i snosi pun rizik za robu koja mu je poverena u svakom pogledu, naročito za opasnost propadanja, gubitka i pogoršanja. Ove odredbe imaju dejstvo ukoliko bi prema kupcu takve robe bio pokrenut stečajni postupak, tj. ukoliko bi takva roba bila predmet izvršenja ili zaloge.

6. Emmezeta kao trgovac, pored prodaje robe, pruža i usluge koje se sastoje u dizajniranju enterijera. Ukoliko je vrednost usluga koje trgovac pruža veća od 5.000 dinara, trgovac je dužan da sačini proračun na trajnom nosaču zapisa sa specifikacijom usluge. Pre otpočinjanja pružanja usluge, prodavac je dužan da pribavi pisanu saglasnost kupca na proračun. Ako je cena ugovorena na osnovu izričite tvrdnje trgovca za tačnost proračuna, trgovac ne može da zahteva povećanje cene. Ako je cena ugovorena bez izričite tvrdnje trgovca za tačnost proračuna, trgovac ne može da zahteva povećanje cene za više od 15% proračuna, osim ako je drugačije ugovoreno. Proračun se odnosi na prodajnu cenu usluge, osim ako nije drugačije ugovoreno. U slučaju spora o tome da li ugovoreni iznos predstavlja cenu ili proračun, teret dokaza snosi trgovac

7. Ako je ugovoreno plaćanje u ratama, prodavac je pod pretnjom gubitka rokova i po davanju dodatnog roka od 15 dana ovlašćen da celokupni preostali iznos odmah, shodno zakonskim propisima, smatra dospelim. U tom slučaju prodavac ima pravo da celokupnu kupoprodajnu cenu/još neisplaćenu kupoprodajnu cenu smatra dospelom i da je realizuje sudskim putem.

8. U slučaju docnje moraju se platiti zakonske kamate shodno zakonu o stopi visine zatezne kamate.

9. Ako kupac istovremeno sa zaključenjem ovog kupoprodajnog ugovora u poslovnim prostorijama prodavca podnese zahtev za odobrenje kredita za taj kupoprodajni ugovor, onda kao izričito ugovoreno važi: Prodavac kupcu nije prikazao izglede za kredit kao verovatne pošto ponude za to mogu dati isključivo banke. Odbijanjem zahteva za kredit, koji je podnet bankama predmetni kupoprodajni ugovor se smatra raskinutim, ako u roku od 14 dana od obaveštenja o odbijanju kupac ne pruži neki drugi oblik finansiranja/plaćanja.

10. Ako kupac izjavi da jednostrano raskida kupoprodajni ugovor, a da za to nema osnova/prava, prodavac može da prihvati takvu odluku kupca o raskidanju prethodno uredno zaključenog kupoprodajnog ugovora. U tom slučaju prodavac ima pravo da od kupoprodajne cene zadrži deo na ime ugovorene naknade štete, i to u visini od 30% bruto-prodajne cene (storno-izdatak) – osim ako kupac raskine kupoprodajni ugovor jer nije mogao da bude plaćen odgovarajući broj rata pri plaćanju na rate. U poslednje navedenom slučaju prodavac u svakom slučaju zadržava sebi pravo na potraživanje naknade štete, koja bi proizašla iz toga. Ova odredba se ne odnosi na pravo izbora prodavca da i dalje zahteva ispunjenje ugovora. Isto tako se ova odredba ne odnosi na pravo prodavca da traži naknadu štete koja prevazilazi ugovornu kaznu.

11. U načelu, po prethodno pribavljenoj izričitoj saglasnosti pre zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac preuzima kupljenu robu od prodavca i transportuje je na sopstveni trošak i rizik. Samo za robu sa većom težinom i/ili dimenzijama prodavac će o trošku kupca, pošto je od kupca, pre zaključenja kupoprodajnog ugovora od kupca izričitu saglasnost, da obezbedi transport takve robe na teritoriji grada u kome se nalazi prodajni objekat prodavca. Stoga prodavac pravi razliku između cene sa neposrednim preuzimanjem robe i cene sa isporukom robe, pri čemu su cene sa isporukom robe uvećane za odgovarajuće dodatne troškove transporta i isporuke. U slučaju nedoumice, cene prodavca su cene sa neposrednim preuzimanjem robe.

Cene sa neposrednim preuzimanjem robe ne sadrže troškove dostave, montaže i postavljanja.

Po postizanju gore navedenog posebnog dogovora u vezi transporta robe, biće obezbeđena dostava po ceni sa isporukom robe, franko kuća kupca, na teritoriji onog grada u kome se nalazi prodajni objekat prodavca, ukoliko postoje odgovarajući prilazni putevi i saobraćajnice.

Na blagovremen zahtev kupca će sva roba kupljena kod prodavca biti uz naknadu postavljena i montirana. Kupac se obavezuje da u ugovorenim rokovima odnese, tj. preuzme naručenu robu.

12. Kupac ima mogućnost da besplatno ostavi transportnu i prodajnu ambalažu, ograničeno na ambalažu vrste, oblika, veličine i takvu robu koja se vodi u asortimanu prodavca, direktno ili u roku od nedelju dana od direktnog preuzimanja, isključivo u označenim područjima na prodajnim mestima prodavca. Kod isporuke upakovane robe kupcu, isti mora ambalažu dobijenu na opisani način vratiti osoblju prodavca odmah posle primopredaje robe ili najkasnije prilikom sledeće isporuke.
Ukoliko kupac ne iskoristi mogućnost vraćanja, važi kao dogovoreno, da on sam na sopstveni trošak i rizik ukloni ambalažu na dozvoljeni način.

13. Ako se roba ne preuzme neposredno, tj. ne preuzme se, prodavac ima pravo da po svom izboru robu uskladišti kod sebe, na rizik kupca, obračunavajući troškove skladištenja  u iznosu od 1.100 din (PDV uključen u cenu) po danu, nakon isteka 14 kalendarskih dana i da zahteva ispunjenje ugovora, ili da se nakon davanja obaveštavanje o tome da će raskinuti ugovor, kao i da se - nakon davanja dodatnog roka od 15 dana - raskine ugovor, a da robu dalje proda. U poslednjem navedenom slučaju kupac ima da plati prodavcu ugovornu kaznu, koja podleže proveri od strane suda, (storno-izdatak) u visini od 30% bruto kupoprodajne cene. Time se ne utiče na pravo prodavca, da uz navedeno istakne i zahtev za naknadu štete.

14. Kod ugovorenog dostavljanja robe po ceni sa isporukom robe, franko kuća kupca, prilikom promene adrese je kupac dužan da u roku od 15 dana prodavcu dostavi novu adresu. U suprotnom troškovi u vezi sa nalaženjem nove adrese za dostavu snosi kupac i pravna izjave koje su poslate na poslednju poznatu adresu važe kao da ih je kupac dobio.

15. Ukoliko neposredno nakon zaključenja ugovora dođe do očigledne greške u pisanju, štampanju, računanju ili knjiženju, posle obavljenog razgovora sa kupcem sporazumno se mogu izvršiti korekcije, tj. prilagođavanje stvarnim prilikama.

16. Drugi dogovori su važeći samo ako su sačinjeni u pisanom obliku.

17. Kod zajednice kupaca je u principu svaki od tih kupaca obavezan kao ukupni dužnik tj. poverilac, da plati ukupnu cenu, tj. ima pravo da traži predaju kupljene robe. U tom slučaju je kupac koji je u kupoprodajnom ugovoru naveden na prvom mestu taj koji se smatra ovlašćenim zastupnikom drugih kupaca, koji sa dejstvom za sve kupce može da disponira kupljenom robom i da je daje pravno relevantne izjave prodavcu.

18. Za sudsku nadležnost se ugovara se sledeće: (a) ukoliko je kupac fizičko lice nadležan je sud prema prebivalištu kupca; (b) u slučaju da je kupac pravno lice, ugovora se nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

19. Potrošački spor može se rešiti vansudskim putem. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (u daljem tekstu: “telo”). Nadležno Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje ovde.

Međutim, vansudsko rešavanje potrošačkih sporova se ne primenjuje:

 • u oblasti medicinskih usluga koje se pružaju pacijentima u svrhu lečenja, uključujući izdavanje recepata;
 • u oblasti pružanja usluga od opšteg interesa koje nisu ekonomske prirode;
 • u vezi sa zaključenim ugovorima sa javnim pružaocima usluga u oblasti visokoškolskog obrazovanja;
 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ukoliko je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između kupca i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv kupca.

Postupak pred telom može da pokrene kupac samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Trgovac je dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa ovim zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Izuzetno, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava kupca i trgovca.

Kupac može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

Predlog za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora (u daljem tekstu: “Predlog”) dostavlja se nadležnom ministarstvu (Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija) na jedan od sledećih načina: neposredno, preko pošte ili elektronskim putem. Nakon prijema ovog predloga, nadležno ministarstvo radi daljeg postupanja po njemu ga prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta kupca ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog kupca (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu kupca i slično).

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća sopstvene troškove (primera radi, troškove zastupanja, putne troškove itd). Međutim, rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa zakonom. Pored toga, samo učešće kupca u  postupku vasnudskog rešavanja potrošačkog spora ga ne sprečava da naknadu štete zahteva u sudskom postupku. Zastarevanje i prekluzivni rokovi ne teku u toku postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, a počinju ponovo da teku istekom petnaestog dana od dana okončanja ovog postupka.

Potrošački spor može se rešavati i pred arbitražom, kada kupac i trgovac zaključe sporazum o arbitraži nakon nastanka spora.

Sporazum o arbitraži je isprava koju su potpisale obe ugovorne strane i koji ne sadrži druge sporazume osim onih koje se odnose na arbitražni postupak. Trgovac je dužan da kupca pre potpisivanja sporazuma o arbitraži upozna sa pravnim posledicama prihvatanja arbitražnog sporazuma, posebno o obaveznosti odluke arbitraže i troškovima ovog postupka.

Za sudsku nadležnost se ugovara se sledeće: (a) ukoliko je kupac fizičko lice nadležan je sud prema prebivalištu kupca; (b) u slučaju da je kupac pravno lice, ugovora se nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

20. Lični podaci koje prikupljamo zavise od: vrste usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namere kupca da koristi naše usluge, od vrste ugovora kog sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

 • osnovne lične podatke (ime i prezime)
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail)
 • podatke vezane za korišćenje Emmezeta klub kartice
 • podatke vezane za korišćenje veb stranice www.emmezeta.rs
 • podatke vezane za korišćenje Emmezeta veb prodavnice (webshop)
 • podatke neophodne za sklapanje ugovora o potrošačkom kreditiranju
 • ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača
 • detaljne informacije o obradi i zaštiti podataka o ličnosti možete pronaći na sledećem linku Politika privatnosti

 

Beograd, Srbija, 19.12.2021.

Podaci o firmi

Naziv: Emmezeta Srbija d.o.o.
Mesto: Beograd
Opština: Novi Beograd
Ulica i broj: Partizanske avijacije 2a
Šifra delatnosti: 4759
Matični broj: 20276444
Poreski identifikacioni broj (PIB): 104961304

PEPDV: SR104961304
Registracija: APR Beograd; Br.reg. BD 23020/2007Osnovni kapital uplaćen u celosti: 1.210.035.545,00 RSD
Naziv banke: UniCredit Banka Srbije
Dinarski račun: 170-30004483000-11

Prijavite se na besplatan newsletter

kako bi uvek bili u toku sa najnovijim akcijama i ponudama!